Hakkında

MUTLULUK İNŞA EDEREK MUTLU OLURUZ

Politikalar

 

KALİTE POLİTİKASI

YAPI MERKEZİ, hedeflerini doğru belirleyerek, bu hedeflere varış metotlarını doğru seçerek, hedeflere odaklanmış takım ve liderlik ruhu ile riskleri öngörüp bunlara karşı gerekli önlemleri alarak, aşağıdaki Kalite politikaları doğrultusunda hareket eder;

• Tüm işlerinde müşteri memnuniyetini en ön planda gözetir, işlerini planlanan sürede ve bütçe sınırları içinde, istenilen kalitede, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılar şekilde teslim eder,

• Sektöründe yenilikçi ve öncü olmak için; sürekli geliştirme ve iyileştirme odağı ile ihtiyacı olan ileri teknolojileri ve mühendislik yöntemlerini öğrenir, geliştirir, bilgi ve sistem üstünlüğü ile rekabet eder,

• Varlığını sürdürmek ve hedeflerine varmak için, yarattığı fark ile orantılı miktarda katma değer yaratmayı öngörür,

• Taahhüt ettiği tüm projeleri, Yapı Merkezi kuralları, proje yönetim çerçevesi, ulusal ve uluslararası ilgili tüm yasal ve diğer şartlara uygun olarak gerçekleştirir,

• İş ortakları, tedarikçileri ve alt işverenleri ile karşılıklı güvene dayalı, uyumlu, rekabet gücünü arttıran işbirlikleri kurar ve sürdürür,

• Stratejik planlamaları ile Şirket vizyonu ve misyonu doğrultusunda süreçleri yalın bir şekilde tasarlar, süreç performanslarını takip eder ve sürekli geliştirir,

• Kalite yönetim sistemi performansını sürekli iyileştirme odaklı bir anlayışla gözden geçirir ve iyileştirir,

• Çalışanların teknik ve davranışsal yetkinliklerinin gelişimi ile Şirket hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımları cesaretlendirir, mesleki eğitim ve gelişim programları düzenler, ilgili personel ve kaynak kullanımını tesis eder,

• Kalite yönetim sisteminin amaçlanan çıktılarına ulaşabilmek adına risk ve fırsatlarını sistematik olarak değerlendirir; istenen etkileri geliştirirken, istenmeyen etkileri önler veya kabul edilebilir seviyeye indirger.

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

YAPI MERKEZİ, çalışanların sağlık ve güvenliğini bir emanet olarak görür ve faaliyetleri sırasında, çalışanlarına gelebilecek her tür zararı ortadan kaldırmak veya en az düzeye indirmek için aşağıdaki politikalar doğrultusunda hareket eder;

• İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına ve İSG ile ilgili diğer şartlara uygun hareket eder,

• Faaliyetlerinden kaynaklanan tehlikelerin yaratacağı riskleri analiz eder, gerekli önlemleri alarak bunların neden olacağı zararları kontrol altına alır,

• İş Sağlığı ve Güvenliği performansını sürekli gelişim odaklı bir anlayışla gözden geçirir,

• İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin her düzeyde oluşması için çalışmalar yapar, tüm çalışanlarının, iş kazaları ve meslek hastalıklarının azaltılmasına katkıda bulunmalarını sağlar.

 

ÇEVRESEL VE SOSYAL POLİTİKA

YAPI MERKEZİ, çevrenin korunması konusunda sürekli artan bir bilinçle, yürüttüğü tüm faaliyetlerin, çevre ve toplum üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak veya azaltmak ve gelecek kuşaklara gereksinimlerini karşılayabilecekleri bir çevre bırakma çabası ile aşağıdaki politikaları benimser;

• Tabi olunan ulusal ve uluslararası yasalara ve çevre ile ilgili diğer tüm şartlara uygun hareket eder ve performansını yükseltmek için organizasyonun her aşamasında benimsenen etkili bir Çevre Yönetim Sistemi’ni kararlılıkla uygular,

• Bu alanda sürekli iyileştirme ve gelişim amacıyla yükselen standartları göz önüne alır ve yeni hedefler belirler,

• Bu politikaya uygun çevre yönetimi bilincine sahip tedarikçilerle çalışır,

• İş ortakları ve alt işverenlerinden, bu politikanın uygulanmasını talep eder ve diğer girişimlerinde ise söz konusu politikanın aynen veya benzerinin hayata geçirilmesi yönünde çaba sarf eder,

• Komşularıyla ve etkilenen topluluklarla etkin bir bilgi alışverişinde bulunur,

• Yaşam döngüsü içerisinde çevresel etkileri azaltıp çevre kirliliğini önleyerek olası çevresel etkilerin ve yapılan faaliyetlerin toplum üzerindeki olumsuz etkilerinin önüne geçmeyi ya da indirgenmesini hedefler,

• Atıkların çevreye olan zararının önüne geçmek ve geri kazanımını sağlamak adına aksiyonlar alır,

• Çevre yönetimi kapsamında risk ve fırsatları değerlendirirken; acil durumlar, olası tüm çevre boyutları ve etkilerini dikkate alarak risklerin en aza indirilmesini ve potansiyel fırsatların değerlendirilmesini sağlar,

• Enerji verimliliğini arttırmak adına proje planlaması yapar ve enerji sarfiyatını azaltır,

• Doğal kaynakları verimli kullanır, israftan kaçınır,

• Çevre performansını sürekli iyileştirme ve gelişim odaklı bir anlayışla gözden geçirir,

• Çevre bilincinin her düzeyde oluşması için çalışmalar yapar,

• Tüm çalışanlarının, çevrenin korunmasına katkıda bulunmalarını sağlar,

• Paydaşları ve iş ortakları ile birlikte, sosyal sorumluluk gereklerini yerine getirir ve sürdürülebilir doğal kaynak kullanımını destekleyecek şekilde faaliyetlerini gerçekleştirir,

• Tüm bu faaliyetleri gerçekleştirirken ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini göz önünde bulundurur.

S. ÖZGE ARIOĞLU

Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş.

Genel Müdür

İLETİŞİM

Yapı Merkezi Genel Merkez
Burhaniye Mh. Hacı Reşit Paşa Sokak No:4 Üsküdar 34676 İstanbul Türkiye

T: +90 216 321 90 00
F: +90 216 321 90 13

E: yminfo@ym.com.tr
İK: insan.kaynaklari@ym.com.tr
© 2018 Yapı Merkezi Tüm Hakları Saklıdır.